Logo

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a 14 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR).

Správce Vašich údajů:

Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují, příspěvková organizace

Bezděkov nad Metují 69
549 64 Bezděkov nad Metují

Telefon: 491 543 769
E-mail: info@skolabezdekov.cz

ID datové schránky: 5ru6hyi

Kontakt na pověřence:

Mgr. Petr Osoba

Telefon: 732 396 326
E-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz
Adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Osobní údaje jsou zpracovávány zpravidla na základě právních povinností/předpisů a pro plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů. Dále mohou být údaje shromažďovány a zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu subjektu údajů nebo oprávněného či veřejného zájmu správce.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii).

Subjekt údajů má právo:

  • na přístup k osobním údajům
  • na opravu, resp. doplnění
  • na výmaz
  • na omezení zpracování
  • na přenositelnost údajů
  • vznést námitku
  • podat stížnost

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.

Upozorňujeme, že na akcích pořádaných obcí Bezděkov nad Metují nebo organizačními složkami obce Bezděkov nad Metují jsou pořizovány fotografie (případně video či audiozáznamy), které se pořizují a používají za účelem veřejné prezentace činnosti a kulturního a společenského života obce Bezděkov nad Metují a jsou zveřejněny na webových stránkách, v obecním zpravodaji, v obecní kronice apod. Jedná se o celkové fotografie či záběry z akce, nikoliv však o podrobné portréty, na kterých by byli účastníci zcela identifikovatelní, a ke kterým by byl nutný souhlas s uveřejněním. V případě nezájmu/nesouhlasu s uveřejněním těchto fotografií kontaktuje výše uvedeného správce či pověřence.